Integrovaný regionální operační program

Tento operační program je obdobou Regionálního operačního programu (ROP) a částečně také Integrovaného operačního programu z období 2007 – 2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území. Cíle programu budou dosaženy snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti. Tento OP je vhodný pro všechny regiony České republiky (kromě hl. města Prahy, která má svůj vlastní program OP Praha).

Pro dotační období 2014 – 2020 jsou v rámci IROP stanoveny 4 Prioritní osy.

PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

- Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti sekundárních a terciárních uzlů a jejich napojení na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T, příp. pro napojení rozvojových ploch na páteřní síť.

- Opatření na podporu veřejné dopravy, moderní technologie v dopravě, opatření pro snížení negativních vlivů na ŽP a zvýšení bezpečnosti, rozvoj cyklo dopravy.

- Podpora pro základní složky Integrovaného záchranného systému – pořízení vybavení, modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a stanic složek IZS.

PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

- Sociální služby, sociální bydlení, infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

- Zvýšení kvality následné a návazné zdravotní péče, opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče.

- Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání, podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence.

- Opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna a renovace oken a dveří, prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění instalace systémů řízeného větrání s rekuperací   odpadního tepla); zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody.

PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

- Revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, infrastrukturní opatření pro zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví, propagace přírodního a kulturního dědictví.

- Pořízení územních plánů, pořízení regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí, pořízení územních studií.

- eGovernment, infrastruktura a informační a komunikační systémy veřejné správy, specifické informační systémy (IZS), kybernetická bezpečnost.

PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj

- Za účelem naplnění specifického cíle 4.1 budou podporovány aktivity identifikované ve schválených strategiích komunitně vedeného místního rozvoje.