OP Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) navazující na OP Podnikání a inovace (OPPI) bude v dotačním období 2014 - 2020 primárně podporovat projekty malých a středních podniků se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ekologická řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání ale i na ICT sektor.

Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace bude využíván  jednotný elektronický systém, který převezme osvědčené funkcionality ze systémů stávajících.

Program je určen pro

obchodní společnosti všech velikostí - preferovány však budou malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvíc

Míra podpory

- malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45% dotace
- střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35% dotace
- velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25% dotace

OPPI bude koncipován do 4 Prioritních os

- PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
- PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
- PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin
- PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií