OP Životní prostředí

Nový operační program vychází ze zkušeností nabytých v rámci realizace Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013. Velký důraz by měl být kladen na zefektivnění administrace projektů. Cílem je vytvořit takový systém, který bude zároveň jednoduchý a efektivní.

Jednotlivý přehled Prioritních os je uveden níže včetně vhodných projektů k podpoře.

PO 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

- výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizace
- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vod a zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí
- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod – v aglomeracích, které nenaplňují podmínky směrnice o čištění odpadních vod
- technologické postupy, vedoucích k zamezení znečištění vod z průmyslových zdrojů
- odstraňování příčin eutrofizace vod v ploše povodí
- likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích
- budování přírodě blízkých protipovodňové ochrany
- preventivní protipovodňová opatření

PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

- výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečištění za bezemisní nebo nízkoemisní
- pořízení technologií ke snížení emisí a změny technologických postupů za účelem snížení emisí
- rozšiřování a rekonstrukce systémů centralizovaného zásobování teplem
- výsadba a regenerace izolační zeleně, pořízení na úklid cest či dalších technických zařízení ke snižování prašnosti
- pořízení vozidel na alternativní pohon a výstavba související infrastruktury
- výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy

PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

- realizace inovativních technologií pro prevenci vzniku odpadů
- realizaci technologií k přípravě odpadů pro opětovné použití
- vzdělávání a osvětu ve smyslu předcházení vzniku odpadů a jejich využití
- výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
- výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů
- výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využívání odpadů
- výstavbu a modernizaci zařízení pro třídění, úpravu a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
- odstraňování nepovolených skládek
- rekultivace starých skládek
- inventarizace, průzkum a sanace kontaminovaných lokalit (ekologických zátěží)
- snižování environmentálních rizik a management jejich řízení (informační systémy, REACH, prevence rizik při využívání GMO)

PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

- posilování biodiverzity
- posilování přirozených funkcí krajiny
- zlepšování kvality prostředí v aglomeracích
- snižování environmentálních rizik způsobených geofaktory

PO 5 Energetické úspory

- zateplování
- výměnu zdrojů tepla v budovách za nízkoemisní nebo bezemisní
- další opatření ke snížení energetické náročnosti budovy – úspory v osvětlení, regulace, energetický management
- modernizace a rekonstrukce soustav veřejného osvětlení