Program rozvoje venkova

Plán Programu rozvoje venkova na nové programovací období 2014 – 2020 plynule navazuje na priority stanovené programem na současné programovací období, které bude letošním rokem končit.

Kostru nového Programu rozvoje venkova bude tvořit 6 prioritních os.

- předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
- zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
- organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
- obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
- účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví
- sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech