Odpadové hospodářství

Pro své zákazníky nabízíme zpracování kompletních dotačních projektů z Operačního programu Životní prostředí z Prioritní osy 3 Zpracování odpadu.

Hlavní část projektu tvoří Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmovém území a materiálových toků. Tento dokument je zcela zásadní pro budoucího žadatele/příjemce dotace, neboť jsou v něm uvedeny hodnoty potencionální produkce (t/rok), ke kterým se žadatel/příjemce dotace zaváže a je třeba je v době udržitelnosti projektu plnit. Při stanovení potencionální produkce je třeba postupovat uvážlivě a pečlivě a s žadatelem/příjemcem dotace prodiskutovat veškerá úskalí plnění a neplnění monitorovacích indikátorů.

V případě zpracování orientační Analýzy, abyste měli přehled o potencionální kapacitě (t/rok) Vámi uvažovaného projektového záměru, se !neváhejte! na Nás obrátit. Zpracování je zdarma.

Dále nabízíme zpracování analytických a podkladových studií pro kvantitativní a kvalitativní optimalizaci sběrných míst v rámci spádového území z hlediska sociálních a ekonomických aspektů

Semináře zaměřující se na nové trendy v oblasti nakládání s odpady, jejich předcházení, efektivní shromažďování a následné využívání a seznámení s aktuálně platnou legislativou v OH. Semináře jsou určeny jak pro zástupce územně samosprávných celků tak pro soukromé subjekty. 

Zpracování dotačních žádostí také z Národního programu Životního prostředí z Prioritní osy 3 Odpady, staré zátěže, environmentální rizika