Vodní hospodářství

Hydrogeologické posudky

Nabízíme zpracování hydrogeologických posudků pro vrtané a kopané studny, vrty pro tepelná čerpadla, zásaky dešťových a přečištěných odpadních vod z ČOV a jiné stavby a zásahy do vodního režimu krajiny.

Vrtané a kopané studny

Posudky jsou vyžadovány vodoprávním úřadem pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Posudek pro studnu může doprovázet i projekt studny.

Vrty pro tepelná čerpadla

Je vyžadováno stavebním a vodoprávním úřadem z toho titulu, že tepelná čerpadla typu země/země a voda/voda jsou považována za vodní stavby. Posudek řeší ovlivnění studní v okolí vrty pro tepelné čerpadlo při vrtání a při jejich provozu a slouží k vydání povolení jiného nakládání s vodami.

Zásak dešťových vod

V současné době je moderním trendem likvidace dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch zásakem. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protipovodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry na okolní studny a jiné objekty.

Zásak vyčištěných odpadních vod

Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem.

Odborné posudky

Zpracování odborných posudků pro dotační žádosti z Národního programu Životního prostředí v Prioritní oblasti 1 Voda, Podoblasti 5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, Podoblasti 6 Zdroje vody a Podoblastí 3 Čistota povrchových a podzemních vod

Odborné posudky pro program Dešťovka

 

Hydrogeologické posudky mají standardizovaný obsah, rozsah a cenu. Zpracování provádí osoba s odbornou způsobilostí a mnohaletou praxí v oboru.