Základní zpráva

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích přinesla do oblasti integrované prevence řadu požadavků v oblasti ochrany půdy a podzemních vod, z nichž za nejdůležitější lze považovat vypracování základní zprávy.

Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti.

Požadavky na základní zprávu jsou nadefinovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

Provozovatelé jsou povinni předložit základní zprávu úřadu ke schválení:

Provozovatelé nových zařízení – v rámci žádosti o integrované povolení
Provozovatelé stávajících zařízení – předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7. lednu 2014
Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC – předloží základní zprávu jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení

Základní zprávu pro mě na základě externí spolupráce zpracovává odborně způsobilá osoba podle zákona č. 62/1998 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.